Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Wykonanie pomiarów gwarancyjnych dla instalacji podawania biomasy

Zapytanie nr 46292

Closing date:
Wednesday, September 05, 2012, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Wykonanie pomiarów gwarancyjnych dla nowo wybudowanego kotła WR40, instalacji podawania biomasy i modernizowanego kotła.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.

Warunki postępowania:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia jak w projekcie umowy.
2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1.
3. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów umowy.
4. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu zamówienia i zawrzeć je w cenie.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i częściowej.
6. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty Oferent może przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7. Wadium
7.1 Każda składana oferta będzie musiała być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
7.2 Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty przelewem na konto.
7.3 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.4 Za termin wniesienia wadium zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego.
7.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Oferentom po wyborze najlepszej oferty, za wyjątkiem Oferenta którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7.6 Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zwracane jest jeżeli:
a. zawarto umowę,
b. postępowanie zostało unieważnione.
7.7 Oferent , którego oferta została wybrana straci wadium jeżeli:
a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy oferenta.

8. Oferent powinien załączyć do oferty skan następujących dokumentów:
a) wypełniony formularz potwierdzający doświadczenie - załącznik nr 2,
b) wypełnione oświadczenie – załącznik nr 3,
c) dowód wniesienia wadium, tj.: kopię potwierdzenia dokonania przelewu.

9. Wymagania dotyczące Oferentów:
a. posiadanie referencji od 2009 z wykonania pomiarów gwarancyjnych kotłów biomasowych i instalacji podawania biomasy,
b. akredytacja dla laboratorium chemicznego do poboru próbek,
c. akredytacja dla pomiarów emisji,
d. posiadanie własnego sprzętu pomiarowego.
10. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie niniejszego zapytania w terminie do 3 dni roboczych od daty wyznaczonej na składanie ofert.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 9/5/2012

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Odbiór biomasy Archival information

  Zapytanie nr 553081 z dnia 3/21/2017, ważne do 4/10/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: przyjęcie do biogazowni odpadu poprodukcyjnego ziaren zbóż o kodzie 02 02 03 surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

 • Zaprojektowanie i wykonanie elektrowni na biomasę. Archival information

  Zapytanie nr 488884 z dnia 8/16/2016, ważne do 9/11/2016
  Witam , Poszukuję firmy która przygotuje projekt na wykonanie usługi i usługę zamontowania instalacji w tartaku na wytwarzanie energii elektrycznej 350 kw z biomasy tartacznej czyli wióry pyły kora...

 • Pomiar emisji zanieczyszczeń Archival information

  Zapytanie nr 449812 z dnia 2/17/2016, ważne do 3/3/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza oraz skuteczności odpylania dla kotłów...

 • Wykonanie modernizacji spalarki instalacji RTO Archival information

  Zapytanie nr 241375 z dnia 8/22/2014, ważne do 9/4/2014
  Wykonanie modernizacji spalarki instalacji RTO 1.Inwentaryzacja i ocena techniczna urządzeń instalacji. 2.Przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka. 3.Wykonanie prac projektowych dla...

 • Wykonanie audytu zużycia mediów Archival information

  Zapytanie nr 224399 z dnia 7/29/2014, ważne do 8/11/2014
  Dzień Dobry, W chwli obecnej nasza firma poszukuje chętnych do wykonania audytu zużycia mediów: - gaz - energia elektryczna - woda w naszym zakładzie produkcyjnym. Bardzo proszę o kontakt celem...

 • Elektrownia przyzakładowa na pył z trocin i MDF Archival information

  Zapytanie nr 181594 z dnia 5/23/2014, ważne do 6/13/2014
  Witam Poszukujemy firmy która zajmuje się projektowaniem doradztwem oraz wykonaniem elektrowni przy zakładowej, spalany będzie pył MDF oraz pył z trocin.

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost