Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Przetarg ofertowy na robóty budowlane wykonanie ...

Zapytanie nr 25207

Closing date:
Thursday, July 21, 2011, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Przetarg ofertowy na robóty budowlane wykonanie sieci cieplnej 2xDn150 wraz z przyłączami

1. Termin związania z ofertą 60 dni.
2. Opis i warunki w załącznikach.
3. Wykonawca potwierdza, że przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu budowy i zna stan faktyczny.
4. Wykonawca w robotach demontażowych rurociągu ujawni koszt złomu o który zostanie pomniejszona oferta.
5. Zamawiający zapewnia materiały do sieci preizolowanej.
6. W kosztorysie ofertowym i składanej ofercie Wykonawca nie uwzględnia, nie wypełnia pozycji 49 - 62 oraz 71 - 78(rury preizolowane, kształtki, zawory i mufy) oraz pozycji obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu drogowego(po stronie Zamawiającego).
7. Dodatkowo w składanej ofercie należy uwzględnić koszty odtworzenia płyty żelbetowej na terenie Galerii w oparciu o wykonany projekt techniczny przez Zamawiającego
8. Na tym etapie postępowania, do elektronicznej odpowiedzi nie ma konieczności dołączenia dokumentów formalnych Spółki. Weryfikowane one będą przy wyborze oferty.

10. Po złożeniu ofert aukcja elektroniczna lub negocjacje handlowe w wyznaczonym terminie.
11. Ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców będą umieszczone na platformie w treści zapytania w formie aktualizacji.
12. Pozostałe postanowienia zgodnie z Regulaminem użytkowania platformy zakupowej Logintrade.NET
10. Należy podać cenę netto oferty.
11. Do oferty w formie załącznika należy dołączyć:
a) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych i konstrukcyjnych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanych robót w tym okresie powyżej kwoty 300 000 zł brutto, odpowiadających robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
b) wykaz osób zatrudnionych u Wykonawcy, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te osoby posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. kierownika robót z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi i uprawnieniami instalacyjnymi (aktualna przynależność do Izby Inżynierów);
c) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000 zł. W przypadku określenia sumy gwarancyjnej w walucie innej niż waluta polska, przeliczenie sumy gwarancyjnej na walutę polską będzie dokonane według średniego kursu waluty zawartego w tabeli kursów średnich NBP z dnia, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie,
d) wadium lub potwierdzenie wpłaty wadium.
2. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty do upływu terminu składania ofert wnosi wadium w wysokości 10 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Zamawiającego.
a) Wykonawca może wnieść wadium w : (a) pieniądzu, (b) poręczeniach, (c) gwarancjach ubezpieczeniowych i (d) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
b) Wadium lub potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty w formie elektronicznej.
c) W przypadku wadium w pieniądzu, należy je wpłacić na konto bankowe.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 7/21/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Wykonanie audytu energetycznego Archival information

  Zapytanie nr 519775 z dnia 11/30/2016, ważne do 12/21/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z nową ustawą o efektywności energetycznej - 8 budynków o powierzchi / kubaturze ok....

 • Wykonanie kotłowni Archival information

  Zapytanie nr 512098 z dnia 11/10/2016, ważne do 11/27/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wykonanie kotłowni w budynku pensjonatowym w Karpaczu. Powierzchnia budynku 930 m2 .

 • Projekt i wykonanie stacji uzdatniania wody Archival information

  Zapytanie nr 496017 z dnia 9/12/2016, ważne do 10/3/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na:projekt i wykonanie stacji uzdatnia wody pitnej i kotłowej. Dla zakładu przemysłowego gdzie pracuje ok 300 os. + kotłownia. Stacja istnieje ale...

 • Zaprojektowanie i wykonanie elektrowni na biomasę. Archival information

  Zapytanie nr 488884 z dnia 8/16/2016, ważne do 9/11/2016
  Witam , Poszukuję firmy która przygotuje projekt na wykonanie usługi i usługę zamontowania instalacji w tartaku na wytwarzanie energii elektrycznej 350 kw z biomasy tartacznej czyli wióry pyły kora...

 • Projekt i wykonanie instalacji odpylania spalin z pieca szklarskiego u-płomiennego Archival information

  Zapytanie nr 479507 z dnia 5/31/2016, ważne do 7/31/2016
  Witam serdecznie, Zapraszam do składania ofert w niniejszym postępowaniu: Projekt i wykonanie instalacji odpylania spalin z pieca szklarskiego u-płomiennego Kompleksowa realizacja projektu :...

 • Wymiennikownia CO - projekt i wykonanie Archival information

  Zapytanie nr 484397 z dnia 7/4/2016, ważne do 7/15/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: 1. Wymiennikownia CO Zakres prac: zaprojektowanie (z częściowym wykorzystaniem dołączonego projektu) oraz wykonanie nowej wymiennikowni CO...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost