Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Dostawa kompensatorów tkaninowych instalacji suchego odpopielania elektrofiltra kotła

Zapytanie nr 479533

Closing date:
Tuesday, June 07, 2016, 12:00 PM
Town/city:
Polska

RFQ content:

Szanowni Państwo,
Zamawiający - zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej.

1.Przedmiot zamówienia:
KOMPENSATOR TKANINOWY 300X300/DN200 8 szt.
KOMPENSATOR TKANINOWY 400X400/DN300 8 szt.
Dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych kompensatorów tkaninowych instalacji suchego odpopielania elektrofiltra kotła, zgodnych z załącznikiem nr 1.
Zamawiający wymaga obowiązkowo dołączenia wraz z ofertą dokumentacji warsztatowej oferowanych kompensatorów (np. szkic)

2.Termin dostawy.
6 tygodni od dnia wystawienia zamówieni a

3.Warunki dostawy.
1) Miejsce dostawy: xxx
2) Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.

4.Warunki płatności.
Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5.Termin przyjmowania ofert.
1) Oferty można składać do dnia 07.06.2016 r., godz. 12.00
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

6.Sposób przygotowania oferty.
1) Oferty należy składać z wykorzystaniem platformy zakupowej.
2) Składając ofertę na platformie zakupowej z wykorzystaniem formularza oferty (tabela z podaniem ceny) w przypadku braku oferowania którejkolwiek pozycji, pole w kolumnie Oferta należy pozostawić puste (niewypełnione). Podanie wartości 0 zł w polu cena oznacza złożenie oferty na produkt w kwocie 0 zł.
3) Poza uzupełnieniem formularza na platformie zakupowej, należy również dołączyć skan podpisanej oferty techniczno-handlowej.
4) Dostawcy, z którymi dostawca nie miał możliwości dotychczasowej współpracy zobowiązani są dołączyć do oferty wykaz min. 3 zrealizowanych dostaw, o podobnym charakterze materiału, w okresie ostatnich 3 lat, na kwotę porównywalną ze składaną ofertą.

7.Koszty przygotowania oferty.
1) Dostawca przygotuje ofertę na swój koszt.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Wykonawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.

8.Okres związania Ofertą.
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.

9.Gwarancja.
1) Dostawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 2 dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
2) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% tej wartości, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.

10.Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania dostawy materiałów będących przedmiotem postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z „CEIDG” Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
6) Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie je wykonał.


11.Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
1) Do dnia 06.06.2016 r., godz. 14.00. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem
3) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
4) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.

12.Istotne postanowienia umowy.
Przy podpisywaniu ewentualnej umowy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zapisów o karach umownych: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki (nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto); za odstąpienie od realizacji umowy lub przerwanie prac w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto.

13.Zastrzeżenia.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.

14.Pozostałe postanowienia.
1) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej
5) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
6) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową, e-mailem lub faksem.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 6/7/2016

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Zasuwy, kompensatory

  Zapytanie nr 559860 z dnia 4/11/2017, ważne do 5/2/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: kompensator mieszkowy bredan DN 600 2 szt zasuwa klapowa adams DN 600 MAK-16 gr8mm4 szt zasuwa klapowa adams DN 500 MAK-16 gr 7,1mm 2szt...

 • Kompensatory miedziane Archival information

  Zapytanie nr 540318 z dnia 2/8/2017, ważne do 3/1/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: ZAPYTANIE OFERTOWE KOMPENSATOR MIESZKOWY MIEDZIANY 18 mm KOMPENSATOR MIESZKOWY MIEDZIANY 22 mm KOMPENSATOR MIESZKOWY MIEDZIANY 28 mm...

 • Zawory regulacyjne, zwrotne, odcinające, kompensatory, pompa, siłowniki. Archival information

  Zapytanie nr 492692 z dnia 8/31/2016, ważne do 9/20/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: 1) Zawór regulacyjny dn100 kvs-130 (instalacja grzewcza i chłodnicza) - 8szt. 2) Zawór zwrotny dn100 - 2szt. 3) Zawór odcinający dn100 - 8 szt....

 • Dostawa kompensatorów Archival information

  Zapytanie nr 493109 z dnia 9/1/2016, ważne do 9/7/2016
  Zapraszamy do złożenia oferty. Przedmiot zamówienia.: Dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych kompensatorów: kompensator przeznaczony na króciec wylotowy spalin...

 • Kompensator gumowy Archival information

  Zapytanie nr 455103 z dnia 3/7/2016, ważne do 3/27/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: kompensator gumowy DN 400 mm, L=250 mm, stal nierdzewna, kołnierze PN10 , z cięgłami.

 • Kompensatory gumowe DN200 Archival information

  Zapytanie nr 457576 z dnia 3/14/2016, ważne do 3/16/2016
  Dzień dobry, Proszę o przedstawienie oferty cenowej na PILNĄ dostawę poniższych pozycji: 1. KOMPENSATOR DN200 GUMOWY Z RUCHOMYMI KOŁNIERZAMI - 3 szt

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost